Staroba je rovnako krehká ako detstvo...
Je čas... (vzdelávať sa)Portál a internetový spravodaj nielen pre seniorov

Naši sponzori

logo a odkaz na ESET logo a odkaz na www.nadaciaorange.sk logo a odkaz na www.nadaciaspp.sk logo a odkaz na DELL Program na úpravu fotografií logo a odkaz na www.staremesto.sk logo a odkaz na www.divadloaha.sk logo a odkaz na Microsoft logo a odkaz na Hewlett Packard logo a odkaz na mojhosting.sk logo a odkaz na www.provident.sk
logo a odkaz na www.infofila.cz logo a odkaz na www.Usetri.sk - Kto šetrí má na 3 logo a odkaz na Klub SNM logo a odkaz na www.MonAMI.info logo a odkaz na www.e-academy.cz logo a odkaz na www.setri.sk logo a odkaz na www.generace.cz - Generace - časopis nejen pre seniory logo a odkaz na www.zodpovedne.sk logo a odkaz na www.tretivek.cz ESET online scanner - odkaz a logo

Pozrite si starú stránku klubu

Projekty

Projekt: Akadémia sebestačnosti - fórum pre zlepšenie finančnej gramotnosti

Termín realizácie: Február 2013 – November 2013
Projekt podporený grantom Nadácie detí Slovenska. (Číslo zmluvy: SRF-22-22-2013)

obrázok: Nadácia pre deti Slovenska

Východisková situácia a zámer
Naše občianske združenie regióny.sk sa zúčastnilo ŠRF v roku 2009/10 s lektorom Fr. Pálkom, ktorý získal medzičasom štúdiom na VŠ titul BC. a pokračuje v štúdiu sociálnej práce (Mgr.).
V rokoch 2010 až 2012 sme sa zúčastnili (M. Hrebíčková, V. Skokňa, Z. Skokňová) na realizácii projektu v rámci grantu pre CZV Grundvig so zameraním projektu: Spoliehaj sa na seba – Ekonomika domácnosti (Ako úsporne gazdovať v domácnosti – kde sme vytvorili otvorený súbor odporúčaní, ako plánovať, riadiť a kontrolovať rozpočet domácnosti, ako ušetriť peniaze, ako možno s najnižšími výdavkami uspokojiť potreby členov domácnosti a tešiť sa zo života) a radi by sme v tejto oblasti pokračovali a vydali užitočnú praktickú príručku pre znevýhodnené sociálne skupiny obyvateľov. Projekt bol zavŕšený medzinárodnou konferenciou (Švédsko, Taliansko, Litva, SR)

obrázok: Škola rodinných financií VZDELÁVANIE A INKLUZÍVNY RAST (Finančná gramotnosť a sociálna práca - termín konania: 19. 4. 2012)
Nadobudnuté skúsenosti chceme využiť v ďalšom vzdelávaní a rozšíriť ich o nové poznatky zo súčasného života (prežívanie) ohrozených sociálne slabých skupín, ktoré chceme nabudiť poskytnutím vzdelávaním a cielenými radami k obozretnejšiemu finančnému správaniu a pozornejšiemu vnímaniu aj vo svojom okolí (rodina, priatelia, známi, kluby). Súčasne chceme získať z radov účastníkov ďalších dobrovoľníkov, ktorí by sa tejto oblasti cieľavedomo venovali.
Navrhnutí lektori od roku 2011 aktívne zastupujú KOMUNITU SENIORI v projekte Participatívny rozpočet pre Bratislavu, v rámci ktorého sme získali finančné prostriedky pre projekty Komunitné centrum generácií a Krízová linka pomoci (nie sú tam odmeny), teda vhodný komunitný priestor (YMCA, Karpatská 2) v centre Bratislavy, kde môžeme vzdelávacie aktivity bezodplatne realizovať.

Ciele projektu:
1. Podnietiť účastníkov seminárov, aby uvažovali o možnostiach a príležitostiach ako zaobchádzať s finančnými prostriedkami (získavať, plánovite používať, podporovať v racionálnej spotrebe aj okolie)
2. Previeť praktickými príkladmi účastníkov od zostavenia primeraného osobného rozpočtu, cez rodinný rozpočet až k vlastnému pohľadu na rozpočtovanie v samospráve a širšom priestore.
3. Motivovať účastníkov seminárov k ďalšiemu samovzdelávaniu sa vo finančnej gramotnosti a nachádzaniu svojej osobnej zodpovednosti za stav v rodine, širšom prostredí a hľadaní svojho miesta ako zodpovedného občana.

Cieľové skupiny:
• mladí ľudia vo veku 15-20 rokov – pomocní inštruktori v denných letných táboroch, študenti stredných škôl a deti do 15 rokov – účastníci v multimediálnych táboroch v BA
• dospelí nad 26 rokov, teda dôležití dospelí v živote detí a mladých ľudí (starí rodičia, inštruktori v tábore, nezamestnaní rodičia, neúplné rodiny-osamelí rodičia, mamičky na materskej dovolenke), verejnosť (kluby, participatívne komunity)
• mládež a dôležití dospelí zo sociálne znevýhodneného prostredia, klienti komunitných centier, seniori (kluby, Bratislavská rada seniorov, frekventanti Vzdelávacieho a informačného centra, komunity)

obrázok: Škola rodinných financií v YMCA/KCG

Organizovanie aktivít:
Jednorazové semináre pre seniorov – V rámci predstavenia projektu budú uvedené okruhy tém, ktoré budú obsiahnuté v cyklickom školení. Z diskusie sa uskutoční zber námetov na pripravenie pomôcok pre praktické riešenia kritických situácií v živote seniorov. Využije sa tiež dataprojektor, aby sa účastníkom ukázali webstránky s poradenstvom, vyhľadávanie ďalších relevantných informácií (spotrebiteľské, bankové, iné ako Dolceta.eu) Otestujú si finančnú gramotnosť podľa testov ŠFR.
Viacdenné semináre (počítame so seminármi, ktoré budú pre danú skupinu poriadané 3x) bude obdobný postup ale naviac sa dohodne obsah ďalších dvoch školení.
Cyklické semináre budú zostavené a upresnené podľa skúseností zo seminárov s cieľovými skupinami a skombinované z obsahu požiadavok ŠFR podľa predurčených tém s doplnením o požadované témy z diskusií a dotazníkov. Na tieto semináre mienime pozvať aj odborníkov, ktorí by dostali slovo v diskusii.

Očakávané výstupy projektu:
Kvantitatívne výstupy: min 225 účastníkov seminárov + 4 lektori SFR + spracovanie príručiek (pomocných textov) v rámci jednotlivých cieľových skupín
Kvalitatívne výstupy: zabezpečenie dobrovoľníckeho tímu vyškolených osôb v cyklickom školení, ktoré budú samostatne pokračovať v šírení finančnej gramotnosti v rámci pravidelnej činnosti Klubu sebestačnosti.

Budúcnosť:
Po ukončení projektu podľa nášho zámeru by mal ostať funkčný Klub sebestačnosti, ktorý chceme dobudovať ako medzigeneračný s fungujúcim bezplatným poradenstvom pre verejnosť. Preto chceme prostredníctvom projektu SFR nájsť a vyškoliť dobrovoľníkov, ktorí by sa naďalej venovali rozvoju a šíreniu finančnej gramotnosti.
Udržateľnosť a rozvoj výstupov po ukončení projektu by sa mohla konať aj na báze Participatívneho rozpočtu, kde rozvoj nasmerujeme aj na pochopenie a tvorbu mestského rozpočtu ako i mestských častí, aby ich obyvatelia mohli a vedeli ovplyvňovať tak, že si dokážu vybojovať priestor pre zlepšovanie služieb a samosprávnej pomoci.


Projekt Klub Senior oživuje paličky zdravia

obrázok: erb Bratislava - Ružinov Rozpočet projektu: 1810 €
Projekt podporený z grantu Mestskej časti Bratislava – Ružinov (zmluva:115/2013-KSG)

Miesto realizácie projektu: Organizačným sídlom pre projekt je Klub Senior v RDS na Sklenárovej 14.
Realizačným miestom budú tiež verejné priestory v Ružinove (športové a relaxačné areály, parky a ihriská), prípadne aj širšie územie Bratislavy (Železná studnička, Koliba, Sad J. Kráľa).

Termín realizácie: Apríl – december 2013
• Apríl: propagácia projektu a získanie záujemcov o pravidelnú činnosť Klubu Nordic Walking
• Máj: absolvovanie základného kurzu NW (15 seniorov) a pravidelné tréningy v teréne
• September: vydanie propagačnej infobrožúry o možnostiach (pravidelné cvičenia a šport)
Priebežne:
- pravidelné tréningy v teréne,
- získavanie nových členov klubu (so službou zapožičiavanie NW palíc z klubu)
- propagácia klubu, správy z činnosti, účasť na verejných podujatiach, iné
- monitoring o možnostiach a doplňanie informácií z ankiet

Cieľ projektu:
V MČ Ružinov tvoria obyvatelia seniorského veku asi 30% populácie, t.j 22.000 dôchodcov. Pre zlepšenie kvality ich života je veľmi dôležité, aby si udržiavali dobrú telesnú kondíciu, k čomu potrebujú aj dostatok vhodných podmienok na nenáročnejčie cvičenie a šport.
Preto chceme v rámci projektu zmapovať aké podmienky a možnosti majú seniori pre pohybové aktivity a nakoľko sú primerané ich záujmu, potrebám a sociálnym možnostiam.
Súčasne chceme o nich poskytnúť informácie (brožúra, médiá, www) a iniciovať ďalšie požadované príležitosti a uviesť do života nový seniorský športový klub Nordic Walking - chodenie s palicami (NW Seniorklub – Ružinov – pracovný názov).

obrázok: Tréning Nordic Walking na Partizánskej lúke

Zámerom tohto projektu je rozšíriť jeden z najzdravších a najvhodnejších športov pre seniorský vek: tzv. severskú chôdzu (Nordic Walking). Pre správnu aplikáciu je potrebné absolvovania kurzu s certifikovaným lektorom a dlhodobejšie tréningy pod dohľadom odborného inštruktora.
Výstupom projektu bude nový športový klub Nordic Walking (NW Seniorklub – Ružinov), založený absolventami kurzu, ktorý poskytne vhodné podmienky pre sebarealizáciu seniorov, zlepšenie ich životného štýlu, zdravia aj ich kondície.
Aktivity budú prebiehať v prírode (Železná studnička, Koliba) s dobrou dostupnosťou MHD a súčasne v bezpečnej zelenej zóne (aké v MČ chýbajú).
Pre vychádzky v Ružinove a spoločné tréningy vyhľadáme vhodné zóny priamo v Ružinove (parky, existujúce relaxačné zóny a športové areály ako napr. ihriská, školské dvory apod.).
Výstupom, teda súčasťou projektu bude tiež lepšia možnosť, hlavne pre osamelých či neaktívnych seniorov pre nadviazanie nových kontaktov a udržiavanie dobrých vzájomných vzťahov, čo obmedzí riziko vylúčenosti starších ľudí. Žiaľ v Bratislave zatiaľ neexistuje formálna skupina pre takúto v iných krajinách obľúbenú aj rozšírenú športovú aktivitu seniorov.

Kvalitatívne výstupy:
- Ustanovenie nového športového klubu seniorov (NW Seniorklub Ružinov)
- Rozšírenie dobrovoľníckych aktivít Klubu Senior v RDS (pravidelná činnosť)
- Zmapovanie – monitoring možností pre pohybové aktivity a cvičenie seniorov v Ružinove
- Vydanie informačnej brožúry
- Propagačné podujatia na verejnosti – prezentácia NW a činnosti klubu NW (min 5x)

Kvantitatívne výstupy:
- 15 vyškolených seniorov (kurz Základy Nordic Walkingu)
- Dostupnosť informácií v tlačenej podobe (brožúry, letáky, plagáty), mediálne výstupy (TV, www, spravodaje MČ v BA)
- Pravidelné skupinové tréningy a vychádzky (NW klubová činnosť)
- Zapožičiavanie NW palíc z klubu novým záujemcom aj na skupinové vychádzky a podujatia


Naše zelené obzory – prezentujú sa seniori

obrázok: prezentácia fotoalbumov cestovateľa Projekt nášho občianskeho združenia v grantovom programe „Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením“ podporil Nadačný fond Slovak Telekom, ktorý spravuje Nadácia INTENDA. Cieľom projektu je podnietiť generáciu starších ľudí k využívaniu IKT a rozšíreniu ich praktických komunikačných zručností so zámerom obohatiť a skvalitniť život staršej generácie, znevýhodnenej sociálne či zdravotne (imobilita) v Ružinovskom domove seniorov, ale aj v širšom okolí Bratislavy. Doba trvania aktivít projektu je od 1. 12. 2010 – do 30. 3. 2011.

Foto-Filmový klub seniorov – cestovateľov...

Filmový klub seniorov umožní pravidelné tematické popoludnia s cestovateľmi/turistami - seniormi, ktorí budú premietať svoje fotoalbumy a videá so sprievodným komentárom a nasledovnou diskusiou o živote v iných krajinách a podmienkach. Prostredníctvom projektu sa vytvoria podmienky pre šírenie poznatkov o živote a kultúre rôznych národov s pomocou aktívnych seniorov, ktorí dobrovoľnícki prispejú k zlepšeniu kvality života osamelých alebo znevýhodnených seniorov aj tým, že im umožnia nahliadnuť za hranice múrov domova.

Projektom chceme rošíriť priestor pre aktivity seniorov, ktorí chcú odovzdávať svoje schopnosti pre ostatných a ktorí v súčasnosti nenachádzajú záujem o ich uplatnenie v prestárlom osadenstve bývalých „klubov dôchodcov“ – dnešných “denných seniorcentier”. Vzdelávaním chceme zabezpečiť rozvoj sociálnych a komunikačných zručností a rozšíriť príležitostí pre sebarealizáciu.

Zámerom je vyškoliť z radov dobrovoľníkov osobnosti, ktoré zaktivizujú vlastnú členskú základňu alebo seniorov z vlastnej lokality a pomôžu zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi touto generačnou komunitou. Pomocným nástrojom by sa im malo stať využívanie IKT, hlavne internet, digitálny fotoaparát či kamera, prípadne multimediálny mobil.

Kurzy IKT (informačno-komunikačné technológie)

Kurzy základných zručností rozšírime o tvorbu webalbumov, spracovanie digitálneho obrazu až po tvorbu prezentácií (PowerPoint: ppt a pps), zálohovanie fotoalbumov, videí a prezentácií na DVD a USB. Nové zručnosti by mali pomôcť k obohateniu a skvalitneniu života staršej generácie a jej lepšiemu spojeniu s vonkajším svetom a aktuálnym spoločenským dianím, respektíve umožniť v rámci sprievodných besied vyjadriť svoj názor a komunikovať s ostatnými.

absolventi počítačového kurzu Pre zdatnejších absolventov pripravíme tiež školenia na využívanie IKT vo forme blogu, zapojenie sa do sociálnych internetových sietí alebo diskusných fór. V rámci projektu chceme poskytnúť pevné zázemie na stretávanie sa staršej generácie v klubových priestoroch pri pravidelných prezentáciách “fotoreportáží z ciest a zaujímavých kultúrno-spoloenských podujatí”, ktoré pomôžeme pripraviť a zorganizovať spoločne s absolventami našich kurzov a školení. Pozývať budeme nielen seniorov, ale aj širšiu verejnosť, ktorá sa bezprostredne oboznámi s užitočnosťou IKT a zlepší predstavu o staršej generácii. Súčasne aktivity projektu pomôžu eliminovať bariéry u staršej generácie a podnieti ju k osvojovaniu a využívaniu nových zručností a súčasne umožní nájsť viac priestoru pre osožnosť vo vlastnej sociálnej komunite, aj v zapojení sa do dobrovoľníckej práce.

Projektové aktivity a ich vplyv

prezentacia fotoalbumu Výsledkom projektu a cieľom kurzov je:
- rozvíjanie zručnosti cieľových skupín pri práci s IKT a informáciami,
- organizovanie aktivít v spolupráci s cieľovými skupinami – seniori budú spolutvorcami podujatí a neskorších projektov,
- výstupné aktivity = prezentácie - by mali umožniť sprostredkúvať životné a odborné zručností seniorov
- klubová činnosť a denná dobrovoľnícka podpora vytvorí podmienky pre dostupnosť rozličných informácií ako sú vzdelávacie, kultúrne, spoločenské príležitosti a tiež o službách pre cieľové osoby,
- nové zručnosti a plánované aktivity podporia sieťovacie podporné procesy a tiež zlepšia medzigeneračnú komunikáciu,
- projekt reaguje na rastúce potreby staršej generácie a prispieva k zamedzeniu sociálneho vylúčenia,
- získaná podpora projektu od Nadácie T-Com umožní udržať intenzívnu vzdelávaciu činnosť organizácie (regióny.sk) v ďalšom období, vrátane dobrovoľníckej práce a umožnila pridať ďalšie inovatívne moduly kurzov a rozširuje činnosť.

Hľadáme záujemcov o absolvovanie kurzov a pre spoluprácu

1. Kurzy IKT – Základy PC a internetu: 5-dňové kurzy pre seniorov a začiatočníkov – pokračovanie činnosti na báze dobrovoľníckej práce s minimálnou odmenou na pokrytie nákladov lektora
- Senior vo virtuálnych sieťach, na blogu a fórach – pridaný modul – nové (prihláška)!
2. Digitálna fotografia a video: 3-dňové kurzy pre začiatočníkov – nové (prihláška)!
3. Digitálne fotoalbumy a prezentácie: 3-dňové kurzy pre aktívnych seniorov-cestovateľov, turistov, hobby-stov, záhradkárov apod. – nové (prihláška)!
4. Klubové prezentácie – Tematické prezentácie pre verejnosť ( 2 x mesačne premietanie dataprojektorom na plátno z tvorby absolventov kurzov a školení s ich komentárom a diskusiou) v RDS Sklenárova, neskôr ponuka aj do iných klubov a senior-zariadení (Výzva k spolupráci!)
5. Deň otvorených dverí v Klube Senior (marec – celodenná prehliadka prezentácií vytvorených v rámci projektu spojená s tlačovou besedou pre médiá).

Cieľové skupiny projektu

- seniori v dôchodkovom veku – organizovaní aj neorganizovaní,
- osamelí seniori, sociálne znevýhodnení seniori (rozširovanie členskej základne Klubu Senior – môžu sa zapojiť ako noví dobrovoľníci a využívať všetky aktivity bezplatne)
- seniori so zdravotným postihnutím, invalidní dôchodcovia
- seniori s povinnosťami o mladšiu generáciu (v klube sú zaujímavé programy aj pre deti a mládež)
- seniori - seniorské neziskové organizácie a združenia, vrátane denných centier dôchodcov (máme záujem o spoluprácu a ponúkame spestrenie ich činnosti, vyškolíme dobrovoľníkov)

Časový harmonogram aktivít

obrázok: osvedcenia absolventom kurzu PAS December 2010 - Január 2011 - Február 2011 - Marec 2011
Priebežne prijímame prihlášky jenotlivcov na kurzy a tiež organizácií na spoluprácu!

Počítame, že sa v priebehu projektu vytvorí stabilný tím nozaloženého Fotoklubu cestovateľov-turistov, ktorý bude mať sídlo v našich priestoroch Vzdelávacieho a poradenského centra seniorov a budeme spolu pokračovať v činnosti. Fotoklub by si mohol vytvoriť po čase vlastnú webstránku alebo podstránku a pravidelne sa prezentovať aj na fotoportáloch na internete a zapájať sa do súťaží. Mohol by tiež samostatne ponúkať vzdelávaciu a poradenskú činnosť a plánovať vlastné aktivity. Obraciame sa na skúsenejších, aby sa zapojili do projektu a našli svoj priestor na rozširovanie svojich záujmov aj cestou medzinárodných projektov. Pomôžeme!
Aj po ukončení projektu budú kurzy a školenia sporadicky pokračovať podľa záujmu verejnosti.

Kontakt: Zdena Skokňová, 0905 464006, seniorkurzy@gmail.com

Poznámka:
Autori projektu sa chcú zamerať na aktivizáciu a priamu podporu stretávania sa komunity so širšou verejnosťou pri prezentovaní novonadobudnutých zručností a výmene svojich životných skúseností. Filmový klub seniorov umožní pravidelné tematické popoludnia s cestovateľmi/turistami - seniormi, ktorí budú premietať svoje fotoalbumy a videá so sprievodným komentárom a nasledovnou diskusiou o živote v iných krajinách a podmienkach. Prostredníctvom projektu sa vytvoria podmienky pre šírenie poznatkov o živote a kultúre rôznych národov a súčasná sebarealizácia aktívnych seniorov, ktorí dobrovoľnícki prispejú k zlepšeniu kvality života osamelých alebo znevýhodnených seniorov aj tým, že im umožnia nahliadnuť za hranice múrov domova a socializovať ich do komunitného života.

Nadačný fond Slovak Telekom - logo Nadácia INTENDA - logo


Projekt: Seniori aktívnymi euroobčanmi a spoluorganizátormi svojho kvalitnejšieho života

Realizuje: Vzdelávacie a poradenské centrum seniorov a Klub Senior pri občianskom združení regióny.sk

Časový plán projektu: Máj – október 2010

Krátka anotácia o projekte

Vzdelávacie a poradenské centrum seniorov pri občianskom združení regióny.sk bolo vlani zriadené ako podporná inštitúcia, ktorá napomáha organizovaným aj neorganizovaným seniorom pri nadobúdaní potrebných zručností pre skvalitnenie života komunity v rôznych oblastiach.

jazyky konverzacie Na predchádzajúcu spoluprácu (najmä v získavaní počítačovej gramotnosti) so Združením kresťanských seniorov (ZKS) nadväzujeme týmto vzdelávacím projektom, v rámci ktorého obe organizácie chcú vyškoliť dvojich dobrovoľníkov v potrebných jazykových, komunikačných a manažérskych zručnostiach a súčasne vytvoriť priestor pre stretávanie sa a pri projektovaní a realizácii spoločných cieľov v prospech svojich komunít.

Združenie kresťanských seniorov je celoslovenská, druhá najväčšia organizácia seniorov v SR, ktorá združuje viac ako 4500 seniorov v takmer 70 kluboch v regiónoch Slovenska.

V Bratislavskom kraji rastie počet nových klubov a členov, ktorí sa chcú zapájať aj do medzinárodných projektov. Nadväzne rastú nároky aj na lepšie manažovanie a kvalitu organizovania činnosti. Preto sa chcú členovia formou celoživotného vzdelávania zapojiť aktívne do tvorby nových projektov a nebyť iba pasívnymi účastníkmi podujatí pre seniorov. V záujme lepšej previazanosti svojich vlastných aktivít s európskymi iniciatívami chcú zlepšiť svoje zručnosti najmä vo využívaní moderných komunikačných prostriedkov, jazykových a manažérskych zručností a súčasne posilniť svoje krehké zdravie doplnkovými aktivitami. Rozličné aktivity by mali pomôcť zlepšiť tiež medzigeneračné vzťahy ako i kvalitu života seniorskej komunity, vrátane vlastnej sebestačnosti.

Ďalšou podpornou prioritou je organizovanie pohybových kurzov pre seniorov, ako napríklad: joga, pilates, správne dýchanie, tréning pamäti apod., aby pomohli eliminovať prípadné zdravotné (pohybové) ťažkosti.

Projektom chceme rošíriť priestor pre aktivity „mladších“ seniorov, ktorí chcú vkladať svoje schopnosti ale v súčasnosti nenachádzajú záujem o uplatnenie v prestárlom osadenstve klubov dôchodcov (denné centrá „po novom“). Možno práve časom sa spoluprácou napraví aj tento nedostatok.

Dôležité aktivity projektu:

  trening zrucnosti
 1. Jazykové kurzy a konverzácie pre seniorov
 2. Semináre manažérskeho minima, ako organizácia času, vedenie tímu, preberanie úloh...
 3. Fyzioterapeutické cvičenie pre seniorov, ako joga, pilates, správne dýchanie, tai-chi...
 4. Komunikačné tréningy (využívanie internetovej komunikácie)
 5. Tvorba projektov (praktické úlohy a riešenia)
 6. Diskusné fórum – pravidelné stretávanie sa na klubovej báze
 7. Vytvorenie a zaplnenie vlastnej webovej stránky členmi združení

Cieľová skupina projektu

 1. Seniori v dôchodkovom veku– organizovaní aj neorganizovaní seniori, osamelí seniori, sociálne znevýhodnení seniori (rozširovanie členskej základne)
 2. Seniori so zdravotným postihnutím (znevýhodnení, aj invalidní dôchodcovia)
 3. Seniori s povinnosťami o mladšiu generáciu (zlepšenie medzigeneračných vzťahov)
 4. Seniori - seniorské neziskové organizácie a združenia (spolupráca, sebarealizácia)

Očakávané výstupy projektu

Kvalitatívne:
  mikloško, zks
 • Prehĺbenie spolupráce oboch seniorských občianskych združení
 • Vytvorenie projektových tímov
 • Vyškolenie tímových osobností pre lokálne kluby
 • Praktické zavedenie internetovej komunikácie do bežného života oboch organizácií
 • Skvalitnenie života členskej základne vytvorením príležitostí na osobné stretávanie sa vo vlastnej klubovej miestnosti (pozvanie aj do iných seniorských organizácií)
Kvantitatívne:
 • Minimálne 50 vyškolených absolventov v rôznych zručnostiach (jazykové, komunikačné, manažérske)
 • Cca 20 ďalších účastníkov seniorov z iných organizácií na klubových aktivitách
 • Skvalitnenie webovej stránky www.regiony.sk
 • Vytvorenie novej webovej stránky ZKS

Združenie kresťanských seniorov – ZKS

zks - logo Činnosť ZKS je v súčasnosti vysoko aktuálna aj v Rade vlády pre seniorov (RV) a jej komisiách. Preto je dôležité posilniť kompetencie jej členov a manažmentu orgánov (vedenia klubov – základných členských organizácií). Členom RV je Jozef Mikloško, ktorý sa zúčastňuje práce RV a zasadaní Komisie pre aktualizáciu národného programu ochrany starších ľudí. ZKS má zastúpenie v komisiách : Komisia pre sociálnu problematiku seniorov, Komisia pre celoživotné vzdelávanie a informatizáciu a Komisia pre zdravotnú problematiku seniorov.

Zvýšenie vplyvu v týchto orgánoch je možné iba zväčšením a skvalitnením členskej základne ZKS. ZKS je aj členom Fóra kresťanských inštitúcií. Na jej rokovaniach sa zúčastňuje predseda ZKS, v regiónoch aj ďalší členovia Ústredia. V oblasti medzinárodnej spolupráce ZKS je jadrom činnosti spolupráca s Európskou úniou seniorov (ESU), ktorá zahrňuje 28 štátov EÚ s 35 organizáciami seniorov, ktoré sú blízke kresťansko-demokratickým stranám v členských štátoch. S centrálou ESU treba zlepšiť pravidelný mailový, telefonický styk a osobný styk.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že rastú nároky na činnosť organizácie, a preto sa snaží skvalitniť riadenie a zlepšiť kompetencie svojich funkcionárov i členov a posilniť vplyv seniorských organizácií na obhajobu svojich práv a presadenie vlastných potrieb v spoločnosti.

Program je nadväzný aj na programové ciele roka 2010, ktorý je vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Osobitne komunita seniorov sa musí aj s týmto problémom vysporadúvať. Nezbytná je vzájomná spolupráca a podpora, o čo sa v tomto projekte snažíme. Zároveň budujeme dobrý základ, ktorý by v ďalšom období mal priniesť osoh a širšej komunite v regiónoch Slovenska, nakoľko ZKS dokáže rozširovať dobré myšlienky v celej organizácii a tiež zasahovať v rámci činnosti v komisiách Rady vlády pre seniorov aj do tvorby budúceho postavenia seniorov v spoločnosti, a to i v medzinárodnom meradle.

Občianske združenie regióny.sk napĺňa projektom svoje programové ciele vo vzdelávaní seniorov, súčasne skvalitňuje kompetencie svojich zapojených dobrovoľníkov, ktorí ich odovzdajú ďalej. Na ich propagáciu účinne využíva aj portál www.senior.sk, ktorý by mal realizáciou projektu získať ďalších kvalitných prispievateľov z radov seniorov.

nadácia orange Projekt a jeho aktivity sa uskutočňujú vďaka podpore z programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.


Nadácia SPP - logo Vzdelávacie a poradenské centrum seniorov, Ružinovský domov seniorov (RDS), Sklenárova 14, Bratislava

Názov projektu: Seniorské poradenské a vzdelávacie centrum (SPVC)

Projekt sa v roku 2009 realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

1. Časový plán projektu: začiatok realizácie: 05/2009 ukončenie projektu: 12/2009

Projekt podporili:

Ružinovský domov seniorov (priestory pre aktivity bezplatne)

Nadácia SPP (finančný dar)

Orange Slovensko, a.s. (mobilný internet pre školenia a prezentácie v teréne za symbolickú cenu)

ESET (antivírový program bezplatne)

Microsoft Slovakia (operačný systém bezplatne)

I4u s.r.o., internetový provider (pripojenie internetu so zľavou)

regióny.sk – občianske združenie (2%) (dobrovoľnícka práca a počítačová technika/IKT)

2. Informácie o plánovanom projekte

Cieľom projektu je vytvoriť priestor, ktorý bude denne otvorený pre aktivity rôzneho druhu. Kde sa komunita bude môcť vzdelávať, tvoriť, stretávať, ale aj odovzdávať svoje vedomosti a navzájom si pomáhať. Dôležitou stránkou je uplatňovanie foriem celoživotného vzdelávania (neformálne a informálne) s využitím dobrovoľníckej práce odovzdávajúcich i prijímateľov.

Ciele projektu a popis ich verejnoprospešnosti

RDS Sklenárova 14 Vzdelávacie centrum – priestor pre plánované kurzy, prednášky, prezentácie s besedami, poskytovanie podnetov a informácií pre eLearning a využívanie možností CZV. V rámci sekcie Osveta budeme zabezpečovať prípravu Akadémie tretieho veku, ktorá začne v septembri, to znamená: organizáciu, fond, témy predmetov, personálne obsadenie, spouúčastníkov ATV
Poradenské centrum – priestor pre pomoc pri riešení občianskych individuálnych problémov návštevníkov (vyhľadávanie informácií z internetu, formulovanie listov, využívanie eGovernmentu, iné), poradenstvo pri užívaní IKT (HW) – celodenná prevádzka internetového klubu
Komunitné centrum – priestor pre stretávanie sa aj osamelých ľudí, stretávanie sa viacerých generácií, uplatňovanie svojich schopností pre pomoc iným (rozvoj dobrovoľníctva staršej generácie), tvorba záujmových klubov – činnosť podľa dohodnutého rozvrhu

RDS klubovňa beseda

Aktivity:

 1. Vzdelávacie aktivity: počítačové kurzy; jazykové konverzácie, osvetové prednášky a prezentácie s diskusiou
 2. Práca v kluboch: postupné vytváranie záujmových klubov, ktoré budú pracovať neskôr samostatne a budú pomáhať zapĺňať program centra
 3. Organizačná a propapagačná činnosť aktivít, personálne zabezpečenie celodennej prevádzky (9 - 19 hod.), webstránky, propagácia v komunite – spoločenské a iné podujatia
 4. Prípravné práce pre založenie a otvorenie Akadémie tretieho veku
 5. Spolupráca komunít (denné tábory v lete) s podporou seniorov – dobrovoľníkov, (klubová práca) s pomocou mladých dobrovoľníkov

Aktivíty projektu podporujú oblasti:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania
 • Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Ochrana zdravia
 • Podpora charitatívnych aktivít

Cieľové skupiny, pre ktoré projekt prináša benefity:

 • Starobní dôchodcovia, vrátane členov KD, JDS, DSS;
 • Poberatelia predčasného dôchodku;
 • Invalidní dôchodcovia: ZPS;
 • Dlhodobo nezamestnaní;
 • Zamestnanci v staršom veku: ohrození nezamestnanosťou;
 • Dobrovoľníci rôzneho veku, vrátane mladých

Cieľom projektu je vybudovanie vzdelávacieho a poradenského centra pre seniorov v Bratislave a okolie (17 mestských častí). Situované je do Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 14, v ktorom býva cca 260 obyvateľov - seniorov a denne sem prichádzajú ďalší seniori z okolia. Mestská časť Ružinov je druhý najväčší Bratislavský okres s počtom obyvateľov, kde dôchodcovia tvoria cca 20 % obyvateľov. Nachádza sa v centre mesta s dobrou dopravnou prístupnosťou MHD.

V súčasnosti neexistuje v Bratislave obdobné klubové zariadenie otvorené aj širšej verejnosti. Zámerom je vytvoriť priestor pre celodennú prevádzku centra s poradenskými a vzdelávacími aktivitami, vrátane osvety v oblasti zdravého životného štýlu a úsporného chodu domácností a doplnkových kancelárskych služieb pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.

Profil: Občianske združenie – regióny.sk

Naša organizácia pracuje na dobrovoľníckej báze, s výnimkou 1,5 roka (2 zamestnanci v roku 2005/6). Cca 20 členov realizuje projekty bez nároku na odmeny priebežne denne, v súčasnosti je OZ bez zamestnancov.

RDS kurz počítačový Od roku vzniku 2001 sa združenie zameriava na šírenie informačno-komunikačnej (IKT) -gramotnosti. V rokoch 2001 až 2009 prevádzkovali naši dobrovoľníci ročne 1 až 4 vzdelávacie internetové kluby pre seniorov a začiatočníkov (3 kluby -Bratislava, 1-Nováky), kde sa denne konali neformálne školenia, poskytovala podpora zručností a organizovali kurzy za symbolické ceny. Dôchodcovia mali internet dopoludnia bezplatne. V kluboch s kapacitou cca 25 PC staníc získalo podporu vyše 1400 členov a ďalšie stovky nečlenov. Aktivity boli realizované od roku 2005 do 2008 tiež s podporou spolupráce s úradmi práce v BA v rámci aktivačnej činnosti a absolventskej praxe (cca 30 nezamestnaných).

Pre deti a mládež už 8 rokov organizujeme denné tábory (celé leto) so zameraním na rozvoj vlastných tvorivých schopností (animované filmy, digitálna fotografia, vlastná hudba na PC, Robolab – programovanie robotov a iné) a sporadické aktivity organizuje Klub Animo – člen Rady mládeže Bratislavského kraja.

Od roku 2006 sekcia redakcia dobrovoľnícky zabezpečuje dennú aktualizáciu portálu www.Senior.sk.

Každoročne OZ spolupracuje s inými MVO v rámci ich realizovaných projektov.

Najúspešnejšie aktivity – vlastné projekty

Prechod na dennú klubovú činnosť v roku 2005 (vyškolených celkom vyše 3000 dospelých a detí)

 1. Certifikácia: 2 akreditované kurzy (Počítačová akadémia seniorov; Správa a údržba PC a LAN)
 2. Projekt 2003: Prevencia nezamestnanosti starších ľudí (3 celoslovenské semináre + vydanie Príručky dobrej praxe)
 3. Od 2006 vydávanie internetového informačného spravodaja: portálu www.Senior.sk
 4. Súťaž pre seniorov v umeleckej tvorbe: apríl - máj 2008 (kresba-maľba-grafika-3D objekty – fotografia ; výstupy na wwww.umeleckediela.sk)
 5. Spravodaj seniorov – bezplatné kurzy dopisovateľov a začiatočníkov na PC - 2008
 6. Prezentácie možností internetu pre širšiu verejnosť v rokoch 2002 až 2008

Náš lektor Vlado Skokňa získal ocenenie: Bratislavský dobrovoľník roka vo vzdelávaní za rok 2008.

Projekt vznikol a realizuje sa v spolupráci s vedením Ružinovského domova seniorov, ktoré poskytuje priestory. Vzhľadom na potrebu riešiť vážne rekonštrukčné úpravy, nemôže tento subjekt znášať ďalšie náklady a nemá ani pracovníkov, ktorí by tvorili pre obyvateľov voľnočasový celodenný program. Ústretovo zvolili spoluprácu s neziskovou organizáciou, aby spoločnými silami zabezpečili svojim klientom vyššiu kvalitu života v domove, a tiež umožnili denný prístup k internetu a spestrili ich komunitný ako i život širšej seniorskej verejnosti.

Spracovala: Zdena Skokňová

RDS Sklenárova 14 - mapa

RDS Sklenárova 14 - mapa MHD


Akcie odkaz na www.senior.sk tabory.sk - logo a odkaz
webnoviny.sk - logo a odkaz
logo a odkaz na 1.Slovenské Neziskové Servisné Centrum

Miesto pre reklamu

logo a odkaz na e-learning logo a odkaz na Podujatia.sk logo a odkaz na pc revue.sk logo a odkaz na knihy.cpress.czlogo a odkaz na akonapocitac.sk
travelo.sk - logo a odkaz logo a odkaz na www.fuxo.sk logo a odkaz na Europuls.net alebo Europuls.eu - Catalog of the European Internet Resources logo a odkaz na www.praveorechove.com logo a odkaz na europa.eu/idabc/en/, ted.europa.eu/, europa.eu.int/idabc/, ec.europa.eu/youreurope/index_en.html Jak psát web logo a odkaz na www.LastMinute.sk aha.sk :: Internet na tri

odkaz na štatistiku na toplist.cz
Návštevnosť
od mája 2005


Copyright © 2003 - 2011 Občianske združenie regióny.sk. Všetky práva vyhradené. Aktualizované 20. 2. 2011. Patyo :: webmaster@regiony.sk ::